3 Eylül 2022 Cumartesi saat 10:00’da yapılacak olan Hazırbulunuşluk Sınavı konuları, sınav süreleri ve sınavdan çıkılabilecek süreler aşağıda verilmiştir. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

5. SINIFLAR

Sınavda toplam 65 soru sorulacaktır ve süresi 90 dakikadır. 75. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRKÇESORU DAĞILIMI 
 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.2
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.5
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.2
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.1
Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar.1
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.1
 Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır.1
 Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar.1
 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.1
 TOPLAM=15
  
SOSYAL BİLGİLERSORU DAĞILIMI 
 Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.2
 Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.2
Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir.3
 Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.1
 Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.2
 TOPLAM=10
İNGİLİZCESORU DAĞILIMI 
Describing what people do and expressing what people like3
Describing people (Making simple inquiries)3
Talking about daily routines1
Making simple requests1
Naming the seasons of the year1
Making simple inquiries1
 TOPLAM=10
MATEMATİKSORU DAĞILIMI 
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.3
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar.1
Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.6
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer.2
 Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1
 Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer.1
 Düzlemi tanır ve örneklendirir.1
 TOPLAM=15
FEN BİLİMLERİSORU DAĞILIMI 
 Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.5
 Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.2
 Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.2
 Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.3
 Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar. 1
 Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır.2
 TOPLAM=15

 

6. SINIFLAR

Sınavda toplam 80 soru sorulacaktır ve süresi 135 dakikadır. 100. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRKÇESORU DAĞILIMI 
Yapım ekinin işlevlerini açıklar.1
Metin türlerini ayırt eder.1
Metinle ilgili sorulara cevap verir.5
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.1
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.2
Metindeki söz sanatlarını tespit eder.2
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.1
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.2
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.1
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.1
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.1
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.1
Bir işin işlem basamaklarını yazar.1
 TOPLAM=20
SOSYAL BİLGİLERSORU DAĞILIMI 
 İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.3
 Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.2
 Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar.2
 Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.1
 Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.1
 Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1
 TOPLAM=10
İNGİLİZCESORU DAĞILIMI 
Asking for clarification1
Asking for permission (Making simple inquiries)1
Describing what people do regularly (Making simple inquiries)1
Describing what people/animals are doing now1
Expressing and responding to thanks1
Expressing illnesses, needs and feelings1
Making simple inquiries2
Making/accepting/refusing simple suggestions1
UNIT 7-Vocabularys1
 TOPLAM=10
MATEMATİKSORU DAĞILIMI 
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.1
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.1
Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer.1
90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1
Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.1
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.1
Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.4
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.4
Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.4
 TOPLAM=20
FEN BİLİMLERİSORU DAĞILIMI 
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.1
 Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.5
 İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder.6
 Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 3
 Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.3
 Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.1
 Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.1
 TOPLAM=20

 

7. SINIFLAR

Sınavda toplam 80 soru sorulacaktır ve süresi 135 dakikadır. 100. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRKÇESORU DAĞILIMI 
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.3
Metinle ilgili soruları cevaplar.6
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.3
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.3
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.1
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.1
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.1
Yazdıklarını düzenler.1
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.1
 TOPLAM=20
SOSYAL BİLGİLERSORU DAĞILIMI 
Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini veönemini savunur.1
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.2
Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.1
Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz eder. 1
İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.1
Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.1
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar.1
 TOPLAM=10
İNGİLİZCESORU DAĞILIMI 
Expressing emotions1
Giving and responding to simple suggestions2
Stating personal opinions1
Talking about locations of things and people1
Talking about occupations1
Talking about past events (Making simple inquiries)1
Vocabulary UNIT 7-8-93
 TOPLAM=10
MATEMATİKSORU DAĞILIMI 
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.2
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.2
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.3
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.1
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.1
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.2
Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür.2
Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir. 2
Alan ile ilgili problemleri çözer.3
Bir veri grubuna ait açıklığı ve aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.2
 TOPLAM=20
FEN BİLİMLERİSORU DAĞILIMI 
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler.1
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.1
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.1
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.4
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir.1
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar.4
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder.4
Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar.1
Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eş güdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.1
 TOPLAM=20

 

8. SINIFLAR

Sınavda toplam 80 soru sorulacaktır ve süresi 135 dakikadır. 100. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRKÇESORU DAĞILIMI 
Anlatım bozukluklarını tespit eder.2
Metinle ilgili soruları cevaplar.6
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.2
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.1
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.1
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.1
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.1
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.2
Metindeki söz sanatlarını tespit eder.2
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.1
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.1
 TOPLAM=20
SOSYAL BİLGİLERSORU DAĞILIMI 
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar.3
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.1
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir.1
Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.1
Dünyadaki  gelişmelere  bağlı  olarak  ortaya  çıkan  yeni  meslekleri  dikkate  alarak  mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1
Temel  haklardan  yerleşme  ve  seyahat  özgürlüğünün  kısıtlanması  halinde  ortaya  çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1
 TOPLAM=10
İNGİLİZCESORU DAĞILIMI 
Expressing likes and dislikes1
Expressing obligation1
Giving explanations/reasons2
Making predictions2
Making simple inquiries2
Vocabulary UNIT 8-92
 TOPLAM=10
MATEMATİKSORU DAĞILIMI 
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.2
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.1
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.1
Yüzde ile ilgili problemleri çözer.2
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.1
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.1
Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.1
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.3
Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.3
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.1
Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.2
Alan ile ilgili problemleri çözer.2
 TOPLAM=20
FEN BİLİMLERİSORU DAĞILIMI 
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.1
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.1
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.1
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.1
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder.1
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.2
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir.1
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.5
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.3
Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler. 2
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1
 TOPLAM=20

 

9. SINIFLAR

Sınavda toplam 80 soru sorulacaktır ve süresi 135 dakikadır. 100. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRKÇESORU DAĞILIMI 
Muhakeme Yeteneği/Sözel Mantık1
Noktalama İşaretleri1
Metinle ilgili soruları cevaplar.2
Metinler arasında karşılaştırma yapar.1
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1
Metin türlerini ayırt eder.1
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.1
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.1
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.1
Metindeki söz sanatlarını tespit eder.1
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler.1
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.1
Yazdıklarını düzenler.2
Cümlenin ögelerini ayırt eder.2
Cümle türlerini tanır.1
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.1
Yazım Kuralları1
 TOPLAM=20
T.C. İnkılap tarihiSORU DAĞILIMI 
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder.1
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.1
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1
Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.1
Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1
Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.1
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.1
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.1
Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.1
 TOPLAM=10
İNGİLİZCESORU DAĞILIMI 
Describing simple processes1
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons1
UNIT 5. The Internet/Vocabulary1
Stanting personal opinions (Making simple inquiries)1
Following phone conversations1
Expressing likes and dislikes 1
Expressing responsibilities1
Talking about past evens1
Expressing preferences / Giving explanations and reasons1
Giving explanations/reasons1
 TOPLAM=10
MATEMATİKSORU DAĞILIMI 
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.1
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.1
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.1
Kareköklü bir ifadeyi  a   b  şeklinde yazar ve a  b  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.1
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.1
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.2
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.1
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.2
Üslü İfadeler1
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.1
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.1
Doğrusal Denklemler1
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.1
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler.1
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.1
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.1
Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.1
 TOPLAM=20
FEN BİLİMLERİSORU DAĞILIMI 
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.2
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.1
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.1
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.2
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.1
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.1
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.1
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.1
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.1
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.1
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.3
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1
Enerji Dönüşümleri1
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 1
 TOPLAM=20

 

10. SINIFLAR

Sınavda toplam 80 soru sorulacaktır ve süresi 135 dakikadır. 100. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRKÇESORU DAĞILIMI 
Cümlede Anlam1
Dil-Kültür-İletişim1
Edat-Bağlaç1
Fiil4
Fiilde Çatı1
Hikâye1
İkilemeler1
İsim1
Masal1
Roman1
Sıfat1
Sözcük Türleri3
Yazım Kuralları2
Zamir1
 TOPLAM=20
TARİHSORU DAĞILIMI 
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.1
İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.1
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.1
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.1
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2
Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askeri ve siyasal gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.1
Hz.Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hakimiyet  kurumaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar.1
 TOPLAM=10
COĞRAFYASORU DAĞILIMI 
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.2
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.2
Yerleşmelerin gelişmini etkileyen faktörleri analiz eder.1
Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar.1
Yerleşme ve doku tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.1
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir.2
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.1
 TOPLAM=10
MATEMATİKSORU DAĞILIMI 
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.3
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.1
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.1
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.2
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.4
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.3
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.1
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.2
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.1
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer.1
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.1
 TOPLAM=20
FİZİKSORU DAĞILIMI 
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır.1
İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir.1
Ötemele kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar.1
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir.1
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar.1
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar.1
 TOPLAM=7
KİMYASORU DAĞILIMI 
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.1
Kimya laboratuvarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar.1
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.1
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.1
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1
Saf maddelerin hal değişim grafiklerini yorumlar.1
 TOPLAM=7
BİYOLOJİSORU DAĞILIMI 
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.1
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar.1
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.2
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar.1
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan alemleri ve bu alemlerin genel özelliklerini açıklar.1
 TOPLAM=6

 

11. SINIFLAR

Sınavda toplam 60 soru sorulacaktır ve süresi 100 dakikadır. 75. Dakikadan sonra çıkılabilir. (11.sınıf eşit ağırlık öğrencileri 20 Fen Bilimleri sorusunu çözmeyecek, 11.sınıf sayısal öğrencileri 20 Sosyal Bilimler sorusunu çözmeyecek)

TÜRKÇESORU DAĞILIMI 
Cümle Türleri7
Cümlede Anlam1
Fiilimsiler4
Edebî Bilgiler1
Paragrafta Anlam5
Sözcükte Anlam1
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı1
 TOPLAM=20
TARİHSORU DAĞILIMI 
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.2
Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder.1
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1
Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.2
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder.1
 TOPLAM=8
COĞRAFYASORU DAĞILIMI 
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1
Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir.1
Tarihi metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder.3
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.1
 TOPLAM=7
FELSEFESORU DAĞILIMI 
Felsefenin anlamını açıklar.1
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.1
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.1
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.1
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar.1
 TOPLAM=5
MATEMATİKSORU DAĞILIMI 
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar.1
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar.1
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.2
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.3
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar.4
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer.1
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.8
 TOPLAM=20
FİZİKSORU DAĞILIMI 
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder.1
Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi’ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar.1
Işığın davranış modellerini açıklar.2
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar.2
 TOPLAM=7
KİMYASORU DAĞILIMI 
Kimyanın temel kanunlarını açıklar.1
Mol kavramını açıklar.1
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır.2
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar.1
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.2
 TOPLAM=7
BİYOLOJİSORU DAĞILIMI 
Mitozu açıklar.1
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.1
Kalıtımın genel esaslarını açıklar.1
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder.1
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular.1
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder.1
 TOPLAM=6

 

12. SINIFLAR

Sınavda toplam 60 soru sorulacaktır ve süresi 100 dakikadır. 75. Dakikadan sonra çıkılabilir. (12.sınıf eşit ağırlık öğrencileri 20 Fen Bilimleri sorusunu çözmeyecek, 12.sınıf sayısal öğrencileri 20 Sosyal Bilimlersorusunu çözmeyecek)

TÜRKÇESORU DAĞILIMI 
Cümlede Anlam1
Noktalama İşaretleri1
Paragrafta Anlam6
Sözcükte Anlam2
Anlatım Bozuklukları3
Edebî Bilgiler2
Yazım Kuralları 2
Düzyazı Türleri2
Deyimler1
 TOPLAM=20
TARİHSORU DAĞILIMI 
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2
Osmanlı  ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar.1
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde hükümetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1
 TOPLAM=8
COĞRAFYASORU DAĞILIMI 
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur.1
Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar.1
Türkye’de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar.1
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar.1
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder.1
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütlerin amaçları, işlevleri ve etki alanları itibarıyla tanıtılır.2
 TOPLAM=7
FELSEFESORU DAĞILIMI 
MÖ 6-MS 2.yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.1
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2.yüzyıl-MS 15.yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.1
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.yüzyıl-17.yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.1
Örnek felsefi metinlerden hareketle 18.yüzyıl-19.yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.1
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20.yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.1
 TOPLAM =5
MATEMATİKSORU DAĞILIMI 
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.5
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.3
İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.2
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.4
Çemberde kirişin özelliklerini göstererk işlemler yapar.5
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.1
 TOPLAM=20
FİZİKSORU DAĞILIMI 
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.1
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar.1
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar.1
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar.1
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar.1
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar.1
 TOPLAM=7
KİMYASORU DAĞILIMI 
Atomu kuantum modeliyle açıklar.1
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar.1
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.1
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır.1
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar.1
pH ve p0H kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar.1
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar.1
 TOPLAM=7
BİYOLOJİSORU DAĞILIMI 
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.1
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar.1
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.1
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar.1
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar.1
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.1
 TOPLAM=6